เกี่ยวกับโรงพยาบาลมะลิ


โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

    เป็นโรงพยาบาลแรกในประเทศไทยที่นำ Hormone มาใช้ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอย่างแท้จริงด้วยแนวคิดเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพแนวใหม่ (Regenerative medicine เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ)

    ไม่เพียงแค่รักษาโรค แต่เรานำเอานวัตกรรมทางการรักษาใหม่มาเพื่อ รักษาความเสื่อมของร่างกาย โดยให้การดูแล ตรวจเช็คตั้งแต่ระดับที่คุณยังไม่เป็นโรค และดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลแบบองค์รวมหรือ ที่เรียกว่า “สหวิทยาการ” โดยใช้ศาสตร์ของการดูแลสุขภาพหลายแขนงที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง* (NCDs) ที่ได้ผลการรักษาที่ดีกว่า

*โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs – non-communicable diseases) – โรคชรา หรือ โรคที่เกิดจากความเสื่อม ได้แก่ หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน สมองเสื่อม(อัลไซเมอร์)  ความดัน หลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

 1. มีคุณภาพ และ ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม
 2. มีคุณภาพการบริการเป็นเลิศ
 3. ช่วยเหลือ และ เป็นที่พึ่งของประชาชน
 4. สร้างเสริมสุขภาพดี
 5. ดูแลให้อ่อนเยาว์
 6. ประชาชนมีอายุยืนยาว

Regenerative medicine เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ คืออะไร?

Regenerative medicine (เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ) คือ สาขาทางการแพทย์ที่นำเอาเทคโนโลยีจากหลายสาขาวิชา เพื่อมาแทนที่ ปรับปรุง หรือ สร้างเซลล์ เนื้อเยื่อ และ อวัยวะใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ร่างกายกลับมาทำงานได้เป็นปกติ โดยหากดูจากคำจำกัดความของ Mayo clinic จะเห็นว่าสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ

Rejuvenation คือ การกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเอง

Replacement คือ การนำเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะที่ดีเข้ามาแทนที่ของเดิมในร่างกาย
Regeneration คือ การนำเซลล์หรือผลผลิตจากเซลล์เข้าไปสู่ส่วนที่เป็นโรคในร่างกายเพื่อซ่อมให้มันกลับมาเป็นปกติ

Anti-aging และ Regenerative medicine

แพทย์หญิงมะลิ วิโรจน์สกุลชัย เป็นแพทย์รุ่นแรกๆของประเทศไทยที่ได้ไปศึกษา Anti-aging หรือ เวชศาสตร์ชะลอวัย จากทั้งทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาและจากฝั่งยุโรป และได้นำความรู้ที่ได้มาใช้กับคนไข้ โดยเน้นไปที่การดูแลสุขภาพและรักษาโรค แต่ในปัจจุบัน มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นว่า Anti-aging คือ การศาสตร์ทางการแพทย์ที่ดูแลแต่เรื่องความงาม ซึ่งความงามเป็นแค่ประโยชน์ส่วนหนึ่งของศาสตร์นี้เท่านั้น

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิจึงได้นำคำว่า Regenerative medicine มาใช้แทน
Anti-aging  ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาความเสื่อมของร่างกายเช่นเดียวกัน แต่เพื่ให้ผู้รับบริการเข้าใจว่าเรามุ่งเน้นดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลด้านความงาม

*กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียก กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด”

ซึ่งโรคในกลุ่ม โรค NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่

 1. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)
 2. โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases )
 3. โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
 4. โรคมะเร็ง (Cancer)
 5. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
 6. โรคอ้วนลงพุง (Obesity)