fbpx

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ คือ บุคคลสำคัญ สำหรับการรักษาคนไข้ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ จึงใส่ใจในการคัดเลือกแพทย์ ที่จะมาร่วมงานกับเรา
นอกจากแพทย์ทุกท่านจะรักษาดี มีมาตรฐานแล้ว ยังต้องรักษาด้วยใจ เปรียบเสมือนคนไข้ คือคนในครอบครัว

นพ. ณัฐพล ศรีธุระวานิช


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. จารุวรรณ ตรงสุจิตร


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย

นพ. ธนภัทร ป้อมยุคล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป

นพ. ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาตร์ตกแต่ง

นพ. เอกรัตน์ วิโรจน์สกุลชัย


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูและข้อ

พญ. วันเพ็ญ ชัยเทอดศิริ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. วรรณวนัช เสถียรธรรมมณี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. รัชฎาวัลย์ ธรรมคุณานนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช