โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | Therapeutic Lifestyle Center
  • We offer a no obligation a free initial consultation

    Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

Therapeutic Lifestyle Center

ปัจจุบันมีการค้นคว้าวิจัยมากมายลึกซึ้งถึงระดับเซลล์ การทำงานของเซลล์ และความรู้เรื่องอนุมูลอิสระ สารอาหาร ที่มีโทษหลายชนิด ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคนทั้งมาจาก ร่างกาย, จิตใจ, จิตวิญญาณ และสติปัญญาส่วนพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่พึงประสงค์ที่คอยซ้ำเติมบ่อนทำลายและสุขภาพตลอดในรายที่มีอายุมากขึ้นเกิดภาวะเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้ว ถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ยิ่งทำให้เสื่อมเร็วและรุนแรงมากขึ้นร่างกายที่มีภาวะเสื่อมตามธรรมชาติให้ เร็วและรุนแรงมากขึ้น เราจัดบริการต่อไปนี้

    • การประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
    • การกำกับและติดตามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อให้ได้ผลดีต่อสุขภาพตามเป้าหมาย

Therapeutic-Lifestyle-Center

วิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (TLC,Therapeutic life style center)