โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | Package ผ่าตัด