โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | Metabolic syndrome
  • We offer a no obligation a free initial consultation

    Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

Metabolic syndrome

เมตาโบลิกซินโดรม เป็นชื่อกลุ่มความเสี่ยง ที่ก่อปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดสมอง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ร้ายแรง ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ และทำให้ผู้ที่เป็นโรคต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะเป็นปัญหาโรคเรื้อรัง

เมตาโบลิกซินโดรม เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ที่กินอาหารไม่ถูกวิธี ผู้ที่ใช้ชีวิตนั่งๆนอนๆ ไม่มีการออกกำลังกาย ผู้ที่มีความเครียดสูง และเกิดจากความเสื่อมในร่างกายจากการที่ เซลล์ภายในร่างกายทำงานแย่ลง ฮอร์โมนในร่างกายลดต่ำลง ซึ่งจะสัมพันธ์มากกับภาวะน้ำหนักเกิน

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิจึงได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาภาวะเมตาโบลิกซินโดรม เพื่อทำการป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป ได้แก่ การตรวจองค์ประกอบของร่างกาย การตรวจความเสี่ยงเส้นเลือดตีบตัน สมดุลฮอร์โมน และตรวจคัดกรองโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมตาโบลิกซินโดรม นอกจากนั้นยังค้นหาภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน เพราะฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงและเกิดภาวะอ้วนและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเมตาโบลิกซินโดรมเช่นกัน