โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | Mali

 

 พญ. มะลิ วิโรจน์สกุลชัย


 

หมอมะลิ