• 08 MAY 17
  • 0
  การตรวจคัดกรองตาสำคัญ…อย่างไร ?

  การตรวจคัดกรองตาสำคัญ…อย่างไร ?

  ตาเหมือนอวัยวะอื่นตรงที่ตาเสื่อมไปตามอายุและการใช้งาน เราควรตรวจความเสื่อมของตาและคัดกรองความเสี่ยงที่อาจเกิดกับดวงตา เพราะตาเป็นอวัยวะที่สำคัญหากสูญเสียไปมีผลต่อคุณภาพชีวิตแต่ปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของเรา เปลี่ยนไป มีความเสี่ยงต่อดวงตาเป็นอย่างมาก เช่นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอรฺ การใช้โทรศัพท์มือถือ และพฤติกรรมของสาววัยรุ่นที่ใช้เลนส์ตาสี หรือ big eye พฤติกรรมเหล่านี้มีผลเสียต่อตาโดยตรง ในวิกฤตมีโอกาส

  ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัย ในการตรวจประเมินความเสื่อมและคัดกรองความเสี่ยงตา ทั้งการตรวจตาโดยตรงและการตรวจปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อตา เช่น การตรวจภาวะความเสี่ยงของเส้นเลือดแดง การตรวจระดับฮอร์โมน วิตามิน เป็นต้น

  ทำให้เราสามารถป้องกันโรคตาได้ทั้งโรคทางตาที่พบบ่อย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวร โดยโรคทางตาบางโรคอาจไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้นรวมถึงโรคบางอย่างที่พบไม่บ่อยแต่มีความร้ายแรงจนอาจทำให้สูญเสียตาได้ เช่น เนื้องอกในลูกตา ทั้งนี้ความผิดปกติของตาอาจเป็นตัวบ่งบอกถึงความผิดปกติทางร่างกายบางอย่างได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน โรคสมองบางโรค

   

  ความถี่ในการตรวจคัดกรองตา

   

  eye1

   

  ผู้มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

  • อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  • มีประวัติโรคทางตา เช่น จอประสาทตาลอก อุบัติเหตุเกี่ยวกับตาหรือสูญเสียการมองเห็นในตาข้างหนึ่ง หรือสองข้าง
  • มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคทางตา เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม
  • ผลตรวจ CIMT มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป
  • ไขมันในช่องท้องเกินเกณฑ์
  • ทำงานที่ใช้สายตามาก ต้องเพ่ง
  • ทำงานในที่แสงจ้า
  • ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
  • ใช้ยาที่มีผลต่อตา เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์
  • ใส่คอนแทคเลนส์

   

  Air puff tonometer and fachymeter

  Air puff tonometer and fachymeter วัดความดันตา (ต้อหินเบื้องต้น) ความหนากระจกตา

  Auto Refraction

  Auto Refraction ตรวจค่าสายตา สั้น ยาว เอียง เบื้องต้น

  Slitlamp

  Slitlamp ตรวจตาโดยแพทย์ ตรวจความผิดปกติของโครงสร้างเปลือกตา ลูกตา ตาแห้ง ต้อเนื้อ ต้อลม  ต้อกระจก จอประสาทตา มุมตา พร้อมถ่ายภาพ

  Fundus camera

  Fundus camera ตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ตรวจขั้วประสาทตา ถ่ายภาพจอประสาทตา ประสาทตาเสื่อม ด้วยกล้องถ่ายรูปจอประสาทตา

  OCT

  OCT ตรวจวัดความหนาของชั้นประสาทตา (โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา)ตรวจความหนาของชั้นเส้นใยประสาทตา (โรคต้อหิน)

  AL Scan

  AL Scan เครื่องวัดค่าเลนส์ที่ใช้สำหรับวัดเลนส์กรณีผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจก

  Laser

  Laser ใช้ยิงเบาหวานขึ้นตา ต้อหินมุมตาแคบเฉียบพลัน

  CTVF

  CTVF เครื่องวัดลานสายตา ต้อหินอย่างละเอียดถึงชั้นประสาทตา

  Auto Lens meter

  Auto Lens meter ตรวจวัดค่าแว่น

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream