CONTACT US

Online Appointment Form

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

โรงพยาบาลแรกในประเทศไทยที่นำแนวคิดการดูแลรักษาสุขภาพแนวใหม่ (Regenerative medicine เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ) มาใช้ร่วมกับการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนปัจจุบันอย่างแท้จริง

771/1 ถนน เอกชัย, บางบอน, กรุงเทพมหานคร, 10150 ประเทศไทย