โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | Advance Aging Care Center
  • We offer a no obligation a free initial consultation

    Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

Advance Aging Care Center

ให้บริการอบรม Care Giver เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเพื่อกลับไปดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่ไม่สามารถดูแลตัวเอง ได้ที่บ้านของตัวเอง ผู้สูงวัยเหล่านี้ถ้าได้รับการดูแลที่บ้านตัวเองจะมีจิตใจดีกว่าการไปฝากเลี้ยงที่อื่น นอกจากนี้ยังให้บริการอาหาร ทางสายยาง การเปลี่ยนสายยางต่างๆและมีรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อรับส่งผู้ป่วยในยามฉุกเฉินสามารถติดต่อ 085-489-4953

ในรายที่ช่วยตัวเองไม่ได้อันเนื่องจากทุพลภาพหรือคุณภาพชีวิตลดลงการให้สอนคนดูแล (Care Giver) ที่บ้านจะทำให้ ผู้ป่วยมีจิตใจที่ดีกว่า และการใช้สหวิทยาการจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาช่วยตัวเองได้ดีขึ้น

Advance-Aging-Care-Center2