โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | เกี่ยวกับ

 

 

 

 

เกี่ยวกับ รพ.สหวิทยาการมะลิ (About MALI)

20170202_1409__

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

คือ โรงพยาบาลแรกในประเทศไทยที่นำแนวคิดการดูแลรักษาสุขภาพแนวใหม่ (Regenerative medicine เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ) มาใช้ร่วมกับการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนปัจจุบันอย่างแท้จริง

เราไม่เพียงรักษาโรค แต่เรานำเอานวัตกรรมทางการรักษาใหม่มาเพื่อ รักษาความเสื่อมของร่างกาย โดยให้การดูแลตั้งแต่ระดับที่คุณยังไม่เป็นโรค และดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลแบบองค์รวมหรือ สหวิทยาการโดยใช้ศาสตร์ของการดูแลสุขภาพหลายแขนงที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (NCDs) ที่ดีกว่า

JCI
 • ที่มาของชื่อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

ชื่อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ มีที่มาจาก ชื่อของ แพทย์หญิงมะลิ วิโรจน์สกุลชัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Regenerative medicine หรือ Anti-aging มานานกว่า 15 ปี และ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา พบว่า การแพทย์แขนงใหม่นี้จะเป็นคำตอบให้กับ การรักษาโรคที่ยังไม่มีคำตอบในปัจจุบัน และรวมไปถึงการดูแลสุขภาพในคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคที่ดีกว่า

1E
 • หลักการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นทางด้าน Regenerative medicine หรือ Anti-aging ของโรงพยาบาลสหวิทยาการ

หลักการรักษาของเรา หากกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการปรับระดับฮอร์โมน (สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของมนุษย์และสัตว์ชั้นสูงอื่น ๆแล้วหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงเพื่อนําไปยังส่วนต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกาย มีหลายชนิด) ในร่างกายให้สมดุล และมีระดับพียงพอในการทำให้ร่างกายทำงาน และซ่อมแซมได้ปกติ

เนื่องจากมีงานวิจัย ในการเก็บระดับฮอร์โมนในร่างกายของคนเราตั้งแต่เกิด จนเข้าวัยชรา จะพบว่าระดับฮอร์โมนจะสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 25 ปี แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลง และเกิดความไม่สมดุลของระดับฮอร์โมน นำไปสู่ภาวะเสื่อมของร่างกาย

 • วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
3E

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิมุ่งเน้นให้ผู้มารับบริการได้คุณค่า 4 อย่าง ดังนี้

 1. ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง
 2. มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. มีชีวิตชีวา อ่อนเยาว์
 4. มีอายุยืน
 • Regenerative medicine เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ คืออะไร?

Regenerative medicine (เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ) คือ สาขาทางการแพทย์ที่นำเอาเทคโนโลยีจากหลายสาขาวิชา เพื่อมาแทนที่,ปรับปรุงหรือ สร้างเซลล์ เนื้อเยื่อและ อวัยวะใหม่โดยมุ่งเน้นให้ร่างกายกลับมาทำงานได้เป็นปกติ โดยหากดูจากคำจำกัดความของ Mayo clinic จะเห็นว่าสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ

Rejuvenation คือ การกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเอง โดยศาสตร์การดูแลสุขภาพของเราเข้าได้กับการดูแลสุขภาพในกลุ่มนี้
Replacement คือ การนำเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะที่ดีเข้ามาแทนที่ของเดิมในร่างกาย
Regeneration คือ การนำเซลล์หรือผลผลิตจากเซลล์เข้าไปสู่ส่วนที่เป็นโรคในร่างกายเพื่อซ่อมให้มันกลับมาเป็นปกติ

 • Anti-aging และ Regenerative medicine

แพทย์หญิงมะลิ วิโรจน์สกุลชัย เป็นแพทย์รุ่นแรกๆของประเทศไทยที่ได้ไปศึกษา Anti-aging หรือ เวชศาสตร์ชะลอวัย จากทั้งทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาและจากฝั่งยุโรป และได้นำความรู้ที่ได้มาใช้กับคนไข้ โดยเน้นไปที่การดูแลสุขภาพและรักษาโรค แต่ในปัจจุบัน มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นว่า Anti-aging คือ การศาสตร์ทางการแพทย์ที่ดูแลแต่เรื่องความงาม ซึ่งความงามเป็นแค่ประโยชน์ส่วนหนึ่งของศาสตร์นี้เท่านั้น

ดังนั้นทางโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิจึงได้นำคำว่า Regenerative medicine ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาความเสื่อของร่างกายเช่นเดียวกับ Anti-aging มาใช้แทนเพื่อไม่ให้ผู้รับบริการเข้าใจว่าเรามุ่งเน้นแต่การดูแลด้านความงามเท่านั้น

 • โรคเรื้องรัง คืออะไร ได้แก่โรคอะไรบ้าง?

ตามคำจำกัดความจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียก กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด”

ซึ่งโรคในกลุ่ม โรค NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่

 1. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)
 2. โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases )
 3. โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
 4. โรคมะเร็ง (Cancer)
 5. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
 6. โรคอ้วนลงพุง (Obesity)
 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คืออะไร?
4E

จากภาพด้านบนจะเห็นว่าระดับสุขภาพของคนเราจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

 1. สุขภาพดี
 2. ภาวะเสื่อม
 3. โรค/ภาวะแทรกซ้อน
 4. พิการ

ซึ่งทางโรงพยาบาลเราจะดูแลทุกระดับของสุขภาพในทุกครั้งที่มารับบริการเช่น มีบริการให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น