โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • We offer a no obligation a free initial consultation

    Fees are an estimate only and may be more depending on your situation


โรคหัวใจขาดเลือด(Ischemic heart disease, IHD)

หรือโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี(Coronary artery disease, CAD)

โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมอยู่ในผนังของหลอดเลือด มีผลให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในตำแหน่งนั้นหนาตัวขึ้น ผู้ป่วยจะมี อาการและอาการแสดงเมื่อหลอดเลือดแดงนี้ตีบร้อยละ 50 หรือมากกว่า
อาการสำคัญ ที่พบได้บ่อยเช่น อาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น เหงื่อออก เหนื่อยขณะออกแรง เป็นลม หมดสติหรือเสียชีวิตเฉียบพลัน

การรักษา

โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมอยู่ในผนังของหลอดเลือด มีผลให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในตำแหน่งนั้นหนาตัวขึ้น ผู้ป่วยจะมี อาการและอาการแสดงเมื่อหลอดเลือดแดงนี้ตีบร้อยละ 50 หรือมากกว่า
อาการสำคัญ ที่พบได้บ่อยเช่น อาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น เหงื่อออก เหนื่อยขณะออกแรง เป็นลม หมดสติหรือเสียชีวิตเฉียบพลัน

สําหรับการรักษา แบ่งตามความรุนแรงของโรค ได้แก่

1) การให้ยาละลายลิ่มเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด

2) ให้ยาแก้ปวดกลุ่มต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บเค้นอก (antianginal drugs)

4) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอาการทางคลินิกและคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นระยะ หากอาการเจ็บเค้นอกไม่ทุเลาหรือ เป็นซ้ำหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ช็อกเหตุหัวใจ (cardiogenic shock), ภาวะหัวใจล้มเหลวที่รุนแรง, หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง ควรพิจารณาขยายหลอดเลือดหัวใจ

5) ในบางกรณีที่มีการตีบตันฉับพลัน และรุนแรง อาจต้องมีการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดปฐมภูมิ

6) นอกจากนั้น ยังรวมถึง การลดความดันในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง, การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน, ให้คําแนะนําในการออกกําลังในระดับที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอาการเจ็บเค้นอก

7) ถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือดหัวใจในกรณีที่ผลการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกําลังกายผิดปกติในระดับรุนแรง ซึ่งบ่งถึงการทํานายโรคที่ไม่ดี

8) ป้องกันโรคหลอดเลือดแดงที่อาจเกิดซ้ำในอนาคต เพื่อป้องกันการเสียชีวิต และการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

โรคหัวใจขาดเลือดเป็นอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวแต่สามารถป้องกันได้ง่ายๆ โดยการควบคุมโรคประจำตัวเช่น โรคเบาหวาน ความดัน ให้ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิยังมีความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สามารถใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคเส้นเลือดตีบซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจขาดเลือดได้ โดยทางโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิได้ใช้หลักการของการแพทย์ฟื้นฟูสภาพ(Regenerative medicine) โดยมีหลักการความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายเป็นหลักในการรักษา เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของผู้รับบริการให้มี สุขภาพดี อายุยืน ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง

Reference: แนวทางเวชปฎิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปี 2557