โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ศูนย์การรักษาด้วยศาตร์ทางเลือก