โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ปรับรูปร่างกระชับสัดส่วน