โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ได้การรับรองมาตราฐานสากล JCI | ประชุมวิชาการ Regenerative Medicine ประจำปี 2559

 

 

 

 

 

ประชุมวิชาการ Regenerative Medicine ประจำปี 2559 7-8 กรกฎาคม 2559

 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาโรคมีความก้าวหน้าไปมากทำให้มีการเกิดภาควิชาการแพทย์แก้ไขการเสื่อม (Regenerative Medicine) ขึ้นซึ่งเป็นการนำความรู้ทางด้านชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และถือเป็นโอกาสแห่งความหวัง ในการป้องกันเพื่อลดสถิติของการเกิดโรคเรื้อรัง (NCD) และบำบัดโรคบางอย่างให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการใช้ฮอร์โมนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Regenerative Medicine ยังถือเป็นความรู้ใหม่ในวงการแพทย์ไทย ดังนั้น 6 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ และ WOSAAM จึงเห็นความสำคัญและเล็งเห็นว่า Regenerative Medicine จะเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญในอนาคตจึงได้จัดประชุมวิชาการขึ้น  โดยได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ Dr.Thierry Hertoghe ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการค้นคว้าและวิจัยในการใช้ฮอร์โมนใน Regenerative Medicine มากกว่า 20 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้มาเผยแพร่เพิ่มเติมต่อองค์การแพทย์ในประเทศไทย ดังวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการใช้ฮอร์โมนในเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพโดยวิทยากรท่ีมีความชำนาญ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้ฮอร์โมนในเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพ
 • เพื่อสร้างเครือข่ายของการแพทย์ที่มีความสนใจในเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพ
 • เพื่อสร้างพื้นฐานในการเริ่มต้นก่อตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม

 • แพทย์ผู้สนใจทุกสาขา
*หมายเหตุ
– การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
– มีอาหารสำหรับอิสลาม

ประวัติ Dr.Thierry Hertoghe (Biography)

คลิกดูประวัติ Dr.Thierry Hertoghe คลิกที่นี้

ช่วงเวลาลงทะเบียน

  • ช่วงวันที่ 30 เมษายน 2559 = 9,000 บาท
  • หลังวันที่ 30 เมษายน 2559 = 15,000 บาท
  • สำหรับชาวต่างชาติ = 35,000 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์

Name-Surname(ภาษาอังกฤษ):

เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical Licensure and Certification):

สถานที่ทำงาน (Office) :


โทรศัพท์ (Telephone) :

ที่อยู่ (Address) :

อีเมล์ (E-Mail) :

จบปริญญาจากสถาบันการศึกษา (Graduated from):

แพทย์ทั่วไป (General Practitioner)แพทย์เฉพาะทาง (Medical Specialist) สาขา

ท่านทราบข่าวจากที่ได (How did you know about this seminar):

อาหารว่าง:อาหารปกติอาหารอิสลาม

กรุณาโอนเงินมาที่
: บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิ สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา”
: เลขที่บัญชี 017-267058-7
: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมกรุณาถ่ายภาพ หรือ SCAN ใบ Pay in ชัดๆ ส่งมาที่ อีเมล์ regenmed2559@gmail.com หรือ regenmed2559@gmail.com หรือส่งมาที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 771/1 ถนนเอกชัย ซอย 85 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
*ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน*

แจ้งข่าวสาร เรื่อง เปลี่ยนสถานที่ห้องประชุมโครงการประชุมวิชาการ Regenerative Medicine ประจำปี 2559

แจ้งข่าวสาร เรื่อง เปลี่ยนสถานที่ห้องประชุมโครงการประชุมวิชาการ Regenerative Medicine ประจำปี 2559
E letter
E letter
E letter
AW02-1
AW02-2
AW02-3